Стратегічні дії підприємства - лідера ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто стратегічні дії підприємства, яке є лідером ринку. Доведено, що кризові умови в національній економіці та постійна боротьба за лояльність споживача, спираючись на євро інтеграційні перетворення, вимагають від існуючих підприємців пошуку альтернативних маркетингових рішень чи вибір інструментів задля просування результатів своєї діяльності на високо конкурентних ринках. Обґрунтовано, що в умовах конкурентної боротьби успіх підприємства залежить від трьох факторів – етапу життєвого циклу підприємства, його потенційних можливостей та ринкової активності. Відповідно, на цих засадах і ґрунтуються маркетингові стратегії ринкової активності підприємства. The strategic actions of the enterprise, which is the market leader, are considered. It has been proven that the crisis in the national economy and the constant struggle for consumer loyalty, based on Euro-integration transformations, require existing entrepreneurs to find alternative marketing solutions or choose tools to promote their performance in highly competitive markets. It is substantiated that in the conditions of competition the success of the enterprise depends on three factors - a stage of a life cycle of the enterprise, its potential opportunities and market activity. Accordingly, the marketing strategies of the market activity of the enterprise are based on these principles.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, лідерські позиції, ринкова активність, конкурентні стратегії, ключові компетенції, інноваційний потенціал, leadership positions, market activity, competitive strategies, key competencies, innovation potential

Бібліографічний опис

Стельмах, В. М. Стратегічні дії підприємства - лідера ринку / В. М. Стельмах, Т. Г.Бєлова // Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2020 : materialy XVI mezinarodni vedecko-prakticka konference – Praha : Publishing House «Education and Science», 2020. – Vol. 4. - Р. 52-54.