Окисно-відновні процеси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник створений відповідно до чинних програм із загальної і неорганічної хімії для студентів нехімічних спеціальностей (інженерних, агрохімічних, екологічних, біологічних, технології харчової і легкої промисловості)вищих навчальних закладів. Він рекомендується студентам денної та заочної форм навчання для поглибленого вивчення тем «Окисно-відновні реакції», «Електрохімічні процеси», «Корозія та захист металів» курсів загальної і неорганічної хімії. Посібник корисний викладачам, аспірантам, вчителям хімії середніх шкіл, технікумів, коледжів, а також абітурієнтам для підготовки до вступних іспитів з хімії, слухачам підготовчих відділень.
Study guide designed in accordance with the program of general and inorganic chemistry for students of non-chemical specialties (engineering, agro-chemical, environmental, biological, food technology and light industry) in higher education. Allowance is recommended for full-time students and part-time forms of education for indepth study of topics "Oxidation-reduction reactions", "Electrochemical processes", "Corrosion and protection of metals" courses of general and inorganic chemistry. Allowance will be useful to teachers, graduate students, secondary teachers of chemistry secondary schools, technical schools, colleges and entrants to prepare for entrance exams in chemistry, listeners of preparatory departments.

Опис

Ключові слова

корозія металів, фотосинтез, окисно-відновні реакції, електродні потенціали, електроліз, corrosion of metals, photosynthesis, oxidation-reduction reactions, electrode potentials, electrolysis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Полумбрик, О. М. Окисно-відновні процеси : навч. посіб. / О. М. Полумбрик, О. І. Карнаухов, П. В. Федоренко — К. : НУХТ, 2002. — 344 с.