Пристрій для пророщування зерна (Деклараційний патент на корисну модель № 77813)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для пророщування зерна містить солодовирошувальні барабани з ситовими днищами та підситовими просторами-повітропроводами, основний та допоміжний вентилятор, теплохолодильну установку, камери кондиціонування повітря та додатково устаткований теплообмінник-рекуператор взаємодії між вхідним та вихідним потоками повітря. The invention for grain germinating contains germinating drum with sieve bottoms and under sieve surfaces-air conduits, main and assisting ventilator, heating and refrigerating installation, chambers for air conditioning, and additionally equipped recuperative heat exchanger of interaction between inlet and outlet air flows.

Опис

Ключові слова

пристрій для пророщування зерна, солодовирошувальні барабани, пророщування зерна, invention for grain germinating, germinating drum, grain germinating, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 77813, МПК C12C 1/033 (2006.01). Пристрій для пророщування зерна / А. О. Чагайда, А. І. Соколенко, О. О. Бойко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201210543; заявл. 06.09.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.

Зібрання