Одержання йодованої біомаси спіруліни з використанням площинного аероліфтного фотобіореактора закритого типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджувалось культивування спіруліни з підвищеним вмістом йоду. Культуру спіруліни вирощували в площинному аероліфтному фітобіореакторі закритого типу з товщиною шару суспензії 10 мм на модернізованому середовищі 22 л, температурі 30 0C, освітленні 5-7 тисяч люкс і постійній аерації. Йодид калію та гліцинмонойодацетат у концентрації 10 мг/л негативно впливають на ріст біомаси спіруліни. Гексагідрат йодиду кобальту при 7.5-10 мг/л забезпечує задовільний ріст спіруліни, вміст йоду (0.14-0.155 %), білку (59 %), каротиноїдів, та вітаміну B12 (з 0.9 до 1.8 %) Studied spirulina cultivation with a high content of iodine. Culture of Spirulina grown in planar aerolifted fitobioreaktor closed type with a layer thickness of 10 mm suspension at a refurbished environment 22 L, temperature of 30 0C, 5-7 thousand lux illumination and constant aeration. Potassium iodide and hlitsynmonoyodatsetat concentration 10 mg / L adversely affect the growth of Spirulina biomass. Iodide hexahydrate cobalt at 7.5-10 mg / l ensures satisfactory growth of spirulina, iodine (0.14-0.155%), protein (59%), carotenoids, and vitamin B12 (from 0.9 to 1.8%).

Опис

Ключові слова

харчові домішки, біологічно активні речовини, спіруліна, біомаса, вітаміни, йод, тироксин, біосинтез, металокомплекси, ціанкобаламін, вітамін В12, food additives, biologically active substances, spirulina, biomass, vitamins, iodine, thyroxine, biosynthesis, metal complexes, tsiankobalamin, vitamin B12, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Котинський, А. В. Одержання йодованої біомаси спіруліни з використанням площинного аероліфтного фотобіореактора закритого типу / А. В. Котинський, А. І. Салюк, Л. О. Чернухіна // 6-а міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості". – К. : УДУХТ, 2000. - Ч. 1.