Узагальнюючі підходи до визначення категорії «кластерів»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кластерні структури розповсюджені в живій та неживій природі (атом-молекулярні кластери), суспільстві (суспільні об'єднання, містобудування, сполучні інститути (брокери, консультанти), споживачі (що взаємодіють між собою в рамках єдиного ланцюга створення вартості та географічної близькості) тощо). Кластер є дуже широким та різнобічним поняттям, що охопило такі сфери науки як інформаційні технології, математика, астрономія, музика, хімія, фізика, медицина, лінгвістика і, звичайно, економіка. Cluster structure common in living and inanimate nature (atom-molecular clusters), society (public associations, urban design, connecting institutions (brokers, consultants), consumers (which interact with each other within a single value chain and geographical proximity), etc.) . The cluster is a very broad and diverse concept, embracing science areas such as information technology, mathematics, astronomy, music, chemistry, physics, medicine, linguistics and, of course, economics.

Опис

Ключові слова

кластер, господарська система, інтеграційні процеси, cluster, economic system, integration processes, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ніколаєнко, С. М. Узагальнюючі підходи до визначення категорії «кластерів» / С. М. Ніколаєнко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 817.