Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Проведення конференції направлене на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців в світовому науковому просторі. This publication presents the program and abstracts of report materials International scientific and technical conference "Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology in the context of Eurointegration " in accordance with the thematic areas of section № 24 "Scientific problems of food Technology and Industrial Biotechnology "Scientific Council of the Ministry of Education and science of Ukraine. Conducting the conference is aimed at an expanded presentation scientific achievements of scientists and familiarization of experts in the food industry industry and industrial biotechnology, raising the level of conducting expert examination of projects submitted for competitions and grants for financing for funds of the state budget and aimed at expanding the subject of scientific projects for the possibility of cooperation of scientists in the world scientific spacious

Опис

Ключові слова

технологія парфумерно-косметичних продуктів, промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової промисловості, процеси та апарати мікробіологічної промисловості, процеси та апарати фармацевтичної промисловості, ресурсозберігаючі технології, зернопереробне виробництво, виробництво хлібопекарських продуктів, зберігання кондитерських виробів, зберігання макаронних виробів, харчові концентрати, крохмалевмісна сировина, цукровмісна сировина, цукрозамінники, продукти бродіння, алкогольні напої, безалкогольні напої, екстракти, концентрати, харчові добавки, кормові добавки, якість продуктів тваринництва, безпека продуктів тваринництва, птахівництво, гідробіонти, сировина мікробіологічного походження, сировина рослинного походження, технологія жирів, технологія ефірних масел, technology of perfume and cosmetic products, industrial biotechnology, processes and apparatuses of the food industry, processes and apparatuses of the microbiological industry, processes and apparatuses of the pharmaceutical industry, resource-saving technologies, grain processing, production of baking products, storage of confectionery, storage of pasta, food concentrates, starchy raw materials, sugar-based raw materials, sugar substitutes, fermentation products, alcoholic beverages, soft drinks, extracts, concentrates, nutritional supplements, feed additives, which livestock products, livestock products safety, poultry farming, hydrobionts, microbiological raw materials, vegetable raw materials, fat technology, technology of essential oils

Бібліографічний опис

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2018 р. – 273 с.

Зібрання