Методологічні основи стратегічного управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі запропоновано та обґрунтовано цілісну наукову концепцію стратегічного управління підприємством, що базується на засадах об’єктно-цільового підходу в менеджменті. Проведені дослідження, в результаті яких уточнено сутність понять: “стратегічне управління ”, “стратегія”, “середовище промислового підприємства” та “стратегічний потенціал підприємства”, доведено доцільності їх застосування в управлінні промисловими підприємствами. Обґрунтовано необхідності впровадження технології стратегічного управління на промислових підприємствах, що вимагає виконання комплексу операцій у певній послідовності й охоплює усі види діяльності підприємства. The thesis proposed and justified the integrity of scientific concept of strategic enterprise management, which is based on the theory of using object -oriented approach management. The research , which resulted in refined essence of the concepts : "strategic management , "" strategy, "" among the industrial enterprises "and" strategic potential of the enterprise " The expediency of their application in the management of industrial enterprises. justified the need for a methodology of strategic management in industrial enterprises , which requires performing complex operations in sequence , and encompasses all types the enterprise.

Опис

Ключові слова

менеджмент, стратегія, цілі, потенціал підприємства, середовище підприємства, конкурентні переваги, стратегічний набір, management, strategy, object, environment of the enterprises, strategically potential of enterprise, competitive advantages, strategically set

Бібліографічний опис

Ігнатьєва, І. А. Методологічні основи стратегічного управління підприємством : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Ігнатьєва Ірина Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2006. - 38 с.