Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика

Анотація

У монографії розглянуті теоретичні і прикладні аспекти управління персоналом та економіки праці, визначені проблеми та перспективи їх розвитку. Значна увага приділяється на рівні підприємства теоретичним і прикладним засадам управління персоналом, на рівні країни – дослідженню тенденцій розвитку ринку праці. Призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного управління персоналом та економіки праці. The book discussed the theoretical and practical aspects of personnel management and labor economics by the problems and prospects of development. Much attention is paid to the enterprise level theoretical and applied principles of management personnel at the country level - research trends in the labor market. Designed for teachers of educational institutions, graduate students, students, executives, managers, and anyone interested in the problems of modern personnel management and labor economics.

Опис

Ключові слова

управління персоналом, економіка праці, перспективи розвитку, personnel management, labor economics, development prospects, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : монографія / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко та інші / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Драган. – К. : ВД «Вініченко». - 2014. – 298 с.