Підсекція технології оліє жирової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

2 -3 квітня 2012 р. в НУХТ, м. Київ, відбулася 78 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена розгляду наукових здобутків молоді, які направлені на вирішення проблем якісного харчування людства у ХХІ столітті. У роботі конференції прийняли участь представники наукової спільноти різних регіонів України та Молдавії. У засіданнях підсекції технології оліє жирової промисловості було заслухано 23 доповіді молодих учених Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Технічного університету Молдови. Розглянуто сучасні проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій виробництва оліє жирових продуктів на основі проведення фізико-хімічних досліджень окремих технологічних процесів очищення оліє жирової сировини та виділення з неї корисних компонентів – рослинних білкових ізолятів, фосфоліпідів, антиоксидантів. Велику увагу приділено використанню комп’ютерних програм для автоматизації технологічних розрахунків виробництва харчових продуктів на основі жирів.
78th International scientific conference of young scientist, postgraduate students and students was held in National University of Food Technology (Kiyv) 2-3 April 2012. The conference was devoted to scientific achievements of youth that are aimed to decision of human nutrition problem in XXI century. The representatives of scientists from different region of Ukraine and Moldova have taken part in the conference. 23 reports of young scientist of National University of Food Technology, National engineering University “Kharkiv polytechnical institute”, National University of life and enviromental sciences of Ukraine, Technological University of Moldova. Modern problems of improvement of existing and creation of new energy- and recourse saving technology of oil and fat production were observed on the basis of physic and chemical researches of individual technological processes of cleaning of fat and oil raw materials and extraction of useful components such as protein isolate, phospholipids, antioxidant. A great attention was paied heed to using of computer programs for automation of technological calculation of food products production on the fat basis.

Опис

Ключові слова

наукова конференція, нові енерго- та ресурсоощадні технології, фізико-хімічні дослідження, оліє жирова сировина, білкові ізоляти, фосфоліпіди, scientific conference, news energy – and resource saving technologies, physic-chemical investigation, oil and fat raw materials, protein isolates, phospholipids, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Манк, В. В. Підсекція технології оліє жирової промисловості / В. В. Манк // «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012. - Ч. 1.