Поетика архітворів англо-американської літератури у сучасних українських перекладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено порівняльний розгляд українських перекладів трьох архітворів англо-американської літератури із різною просодичною домінантою. Це 130-й сонет Вільяма Шекспіра, верлібр «Чую, співає Америка» Волта Вітмена та поезія «Зупинка у лісі сніжного вечора» Роберта Фроста, позначена особливою строфічною будовою. На основі текстуального аналізу оригіналів виявлено лексичні та синтаксичні риси, котрі становлять певні труднощі для перекладачів, відтак головним завданням стало визначити шляхи їх відтворення засобами української поетичної мови. Добір першотворів для опрацювання зумовлено наявністю значної кількості їх інтрепретацій, що, своєю чергою, дало змогу установити декілька взаємопов’язаних парадигм дослідження
The article provides a comparative review of Ukrainian translations of three archetypes of Anglo-American literature with different prosodic dominance. These are William Shakespeare's 130th sonnet, Walt Whitman's Verlibre "I Hear America Sing" and Robert Frost's poem "Stopping in the Woods on a Snowy Evening" marked by a special strophic structure. On the basis of the textual analysis of the originals, lexical and syntactic features were revealed, which pose certain difficulties for translators, so the main task was to determine the ways of their reproduction by means of the Ukrainian poetic language. The selection of original works for processing is determined by the presence of a significant number of their interpretations, which, in turn, made it possible to establish several interrelated research paradigms

Опис

Ключові слова

поезія, англо-американська література, переклад, образність, просодія, тропи, фігури poetry, Anglo-American literature, translation, imagery, prosody, tropes, figures, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Поетика архітворів англо-американської літератури у сучасних українських перекладах / Н. В. Науменко // Сучасна філологія: теорія, історія, методологія : кол. монографія. – Рига : Baltija Publishing, 2024. – Т. 2. – С. 558–581.