Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах таблицях» містить навчальні знання, призначені для систематизації з усіх розділів курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Він має на меті допомогти студентам різних спеціальностей закріпити в пам’яті основні теоретичні положення за допомогою схем і таблиць. У посібнику вміщені теми практичних занять. Educational and methodical manual on discipline "Ukrainian language (for professional orientation) in chart circuits" contains educational knowledge, intended for systematization from all sections of the course "Ukrainian language (in professional direction)". It aims to help students of different specialties consolidate the basic theoretical positions with the help of charts and tables. The manual contains topics of practical training.

Опис

Ключові слова

українська мова (за професійним спрямуванням), таблиці, схеми, кафедра гуманітарних дисциплін, Ukrainian language (by professional orientation), tables, diagrams

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і таблицях : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Л. М. Приблуда. – К. : НУХТ, 2017. – 43 с.