Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи «Темодинамічні процеси та цикли»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета розрахункової роботи – засвоїти основні рівняння стану і методику розрахунку параметрів стану газу в характерних точках циклу, розрахувати питому роботу l, питому кількість підведеної теплоти q процесів циклу, а також зміну внутрішньої енергії циклу Δu , ентропії Δs , та ентальпії Δh , показник політропи n і масову теплоємність c для кожного з процесів. Розрахувати роботу циклу lц і кількість підведеної теплоти qц , термічний коефіцієнт корисної дії циклу ηt і порівняти його із термічним коефіцієнтом циклу Карно.
The purpose of quantitative work - learn the basic equation of state and method of calculation of parameters of gas in the characteristic points of the cycle, calculate the specific work of l, the ratio of elevated heat q process cycle and the cycle of change of internal energy Δu, entropy Δs, and enthalpy Δh, politropy index n mass and specific heat c for each of the processes. Calculate the work cycle and lts of elevated heat qts, thermal efficiency ηt cycle and compare it with the thermal coefficient of Carnot cycle.

Опис

Ключові слова

теплотехніка, термодинаміка, thermal engineering, thermodynamics, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Технічна термодинаміка : Метод. вказівки до викон. розрахунково – графічної роботи «Темодинамічні процеси та цикли» для студ. напрямів 6.050601 теплоенергетика та 6.050604 енергомашинобудування денної та заочної форм навчання / Уклад.: О. Ф. Буляндра, В. І. Бондар. – К.: НУХТ, 2011. ─ 10 с.