Роль інформаційних систем в організації обліку на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний етап розвитку економіки характеризується процесами глоба-лізації та інтеграції. Глобальна економіка — це новий етап в розвитку сві-тової економіки, для якої характерна наявність нової парадигми бухгал-терського обліку і звітності, що базується на інтерактивному використанні інформації, комп'ютеризації господарських та фінансових процесів. The current stage of the economic development process is characterized by globalization and integration. The global economy - a new stage in the development of SRI world economy, characterized by the presence of a new paradigm Terek accountant accounting and reporting, based on the use of interactive media, computerization of business and financial processes.

Опис

Ключові слова

глобалізація, інтеграція, світова економіка, інформаційні системи, globalization, integration, global economy, informational systems, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Щербина, О. С. Роль інформаційних систем в організації обліку на сучасному етапі / О. С. Щербина // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 54–56.