Управління за обмеженням апаратом періодичної дії з лінійно-часовою зміною критичної межі рушійної сили

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Коли функція переходу із початкового у кінцевий стан апарата періодичної дії (АПД) не задана технологічним регламентом, а на рушійну силу (РС) процесу накладені математично не визначені критичні обмеження єдиною можливістю оптимального керування [1,2] таким процесом є управління з використанням прогнозної фізичної моделі (ПФМ). Таке управління дозволяє вести процес при критичних значеннях РС в ПФМ і допустимих значеннях її в апараті. При цьому РС в апараті буде з деякою похибкою (ПВ) відслідковувати її критичне значення в ПФМ. When the function switch from the initial to the final status of the machine periodic action (MPA) is not defined technological regulations, and the driving force (DF) process mathematically not imposed by critical limitations only possibility of optimal control [1,2] in this process is to manage using predictive physical model (PPM). This allows management process at critical values of the DF in PPM and permissible values of the machine. This will be the DF in the office with some error (EM) monitor its critical importance in PPM.

Опис

Ключові слова

апарат періодичної дії, лінійно-часова зміна, прогнозна фізична модель, вatch apparatus, linear temporal change, predictive physical model, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Скотар, А. І. Управління за обмеженням апаратом періодичної дії з лінійно-часовою зміною критичної межі рушійної сили / А. І. Скотар, В. Г. Трегуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – Ч. 2. – С. 286.