Управління готельним підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління готельним підприємством - важливий вид фахової економічної діяльності, спрямованої на досягнення мети через раціональну організацію матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів зі застосуванням принципів, функцій і методів управління. Мета управління - збереження конкурентних позицій у середовищі сфери гостинності, яка реалізується в підсумку в забезпеченні рентабельності підприємства. Рентабельності в готельній сфері досягають унаслідок розв'язання комплексу завдань: створення раціональної організації структури управління; дієвого використання кадрового потенціалу; розвитку матеріально-технічної бази підприємства; ефективної організації технології обслуговування; широкого використання сучасних маркетингових досліджень, кооперації та спеціалізації. Managing a hotel now - an important type of professional economic activity aimed at achieving goals through rational organization of material, labor, information resources from the application of the principles, functions and management. The purpose of government - the preservation of competitive positions among areas of hospitality, which is realized in the end to ensure the profitability of the company. Return to the hotel industry reached because of solving complex problems: the creation of efficient governance structure; effective use of human resources; development of logistics enterprises; effective technology services organization; widespread use of modern marketing research, cooperation and specialization.

Опис

Ключові слова

готель, інформаційні ресурси, рентабельність, hotel, information resources, profitability, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Гірак, Р. В. Управління готельним підприємством / Р. Гірак, Т. Ю. Примак // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 28-29.