Методика визначення амплітудних напружень при складному повторно-змінному навантаженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано методику визначення границі витривалості конструкційних матеріалів при складному навантаженні в широкому діапазоні змінення діючих напружень. Напівемпірична залежність, що пропонується, дає можливість визначати амплітудні напруження в інтервалі найбільш небезпечного співвідношення їх. Позитивним є те, що при цьому значно скорочується база необхідних експериментальних досліджень з одночасним використанням більш широкої вихідної інформації про механічні властивості самого матеріалу.
A method for determining the endurance limits of structural materials under complex loading in a wide range of changing the existing tensions. Semi-empirical relationship, proposed, makes it possible to determine the strain amplitude in the range of the most dangerous match them. The positive is that while much reduced base required experimental studies of the simultaneous use of more general background information about the mechanical properties of the material.

Опис

Ключові слова

складний напружений стан, a complex stress state, границя утоми матеріалу, витривалість матеріалу, гіперболічна крива, утомні критерії міцності, інтервал напружень, fatigue limit of material, endurance of the material, a hyperbolic curve, fatigue strength criteria, limiting stress, stress range, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Башта, А. В. Методика визначення амплітудних напружень при складному повторно-змінному навантаженні / А. В. Башта // Харчова промисловість. - 2005. - № 4. - С. 93-96.

Зібрання