Спосіб одержання замороженої молочно-білкової маси (Патент України на винахід № 92842)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб одержання замороженої молочно-білкової маси, що передбачає введення структуруючих речовин, теплову, механічну і холодильну обробку, який відрізняється тим, що як структуруючу речовину використовують екструдат рису в кількості 4-8 %, подрібнений до стану борошна, що пройшов набухання у сироватці у співвідношенні 1:2-1:4 за температури 35 °С-40 °С, теплову обробку проводять при перемішуванні за температури 72 °С-76 °С протягом 2-3 хвилин з наступним охолодження до 18 °С-20 °С, після чого одержану суміш екструдату рису з сироваткою вносять у кисломолочний сир та здійснюють механічну обробку шляхом перемішування протягом 5-8 хвилин з подальшим охолодженням до температури 2 °С - 6 °С і витримкою протягом 4-8 годин, а заморожування здійснюють до температури (-18 ÷ -20) °С. Method of receipt frozen milk albuminous mass, which foresees introduction of structure-formings matters, thermal, mechanical and refrigeration treatment, which differs that as a structure-forming matter is used extrudate rice in the amount of 4-8 %, ground up to the state of flour, which held swelling in serum in the ratio 1:2-1:4 at temperatures 308-313 К, thermal treatment is conducted with interfusion at temperatures 345-349 К during 2-3 minutes with the following cooling to 291-293 К, the whereupon got mixture of extrudate rice with serum is brought in the cottage-cheese and carry out tooling by interfusion during 5-8 minutes with the subsequent cooling to the temperature 275 - 279 К and delayed 4-8 hours, and freezings are carried out to the temperature (255 -253) К.

Опис

Ключові слова

заморожена молочно-білкова маса, frozen milk albuminous mass, структуруючі речовини, structure-formings matters, екструдат рису, extrudate rice, заморожування, freezings, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 92842 UA, МПК А 23С 23/00 Спосіб одержання замороженої молочно-білкової маси / Ковбаса В. М., Грек О. В., Савченко О. А., Тимчук А. В. ; Заявник і патентовласник - Український державний університет харчових технологій. — № а 2009 04940 ; заявл. 19.05.2009 ; опубл. 10.12.2010 , Бюл. № 23., 2010 р.

Зібрання