Мінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачі мінімаксного керування для систем з зосередженими параметрами, що функціонують в умовах невизначеності, розглянуті в літературі. Використовуючи методи теорії збурень, одержано розв'язок цих задач для систем із розподіленими параметрами з більш загальними функціоналами вартості. Проведено подальший розвиток теорії мінімаксного керування стосовно систем з розподіленими параметрами, які описуються узагальненими рівняннями параболічного виду. Метою досліджень в доповіді є синтез мінімаксних граничних розподілених і точкових регуляторів від спостережуваних величин, визначення кількості та оптимального розташування точкових регуляторів. Tasks minimax control for systems with lumped parameters, which operate under uncertainties discussed in the literature. Using the methods of perturbation theory, obtained the solution of these problems for systems with distributed parameters with more general functionals value. A further development of the theory of minimax control regarding systems with distributed parameters described by generalized equations of parabolic type. The purpose of research in the aforementioned synthesis report is distributed and boundary controls point of the observed variables determining optimal number and location of point regulators.

Опис

Ключові слова

мінімаксне керування, точкові граничні регулятори, теорія збурень, нерівність Релея, білінійна форма, невизначеність, minimax control, point boundary regulators, perturbation theory, inequality Rayleigh, bilinear form, uncertainty, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Мінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька та ін. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – К : НУХТ, 2016. – С. 57-58.