Нейронечіткі алгоритми для управління бродильним процесом в пивоварному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована комп’ютерно-інтегрована система управління виробництвом, де у вузлах верхніх рівнів буде відбуватися обробка ситуацій та вибір рішення на основі нейронечітких алгоритмів та сценарію з використанням різних обчислювальних ресурсів, в тому числі тих, що виконані в середовищі Matlab з Fuzzy logic Toolbox, ANFIS. A computer-integrated production management system is proposed where the top-level nodes will process situations and select solutions based on neural algorithms and scripts using various computational resources, including those executed in the Matlab environment with Fuzzy logic Toolbox, ANFIS.

Опис

Ключові слова

automation and computer-integrated technologies, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, пивоварне виробництво, brewing industry, нейро-нечіткі алгоритм, neuro-fuzzy algorithm, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, комп’ютерно-інтегрована система управління виробництвом, computer-integrated control system production

Бібліографічний опис

Місюра, М. Д. Нейронечіткі алгоритми для управління бродильним процесом в пивоварному виробництві / М. Д. Місюра // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019 р. – Ч.2. – 382 с.