Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна магістерська робота є логічним завершенням навчання у вищому навчальному закладі і демонструє ступінь оволодіння нормативною програмою відповідного освітнього рівня. Вона є самостійним науковим дослідженням, яке повинно визначати певні напрям, шляхи, стратегію і тактику реалізації важливих для народу України проблем. Для магістрів спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення” такою проблемою є реалізація концепції оздоровчого харчування.
Qualification Master is a logical completion of study in higher education and demonstrates the degree of regulatory capture program appropriate educational level. It is an independent research which should define certain direction, path, strategy and tactics of the important issues for the people of Ukraine. For masters in 8.091722 "Technology of food health and preventive purpose" this problem is to implement the concept of health food.

Опис

Ключові слова

вища освіта, кваліфікаційний рівень, оздоровчі продукти, інноваційні технології, higher Education, qualification, wellness products, innovative technologies, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.091722 "Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" для студентів денної форми навчання /Укл.: Г. О. Сімахіна, А. І. Українець, Н. Е. Фролова, О. М. Корихалова, Н. В. Науменко – К.: НУХТ, 2008. – 80 с.