Роль підприємництва у забезпеченні сталого економічного зростання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з ключових елементів сталого розвитку національної економіки є розвиток у ній підприємництва, яке сприяє зростанню валового національного продукту, вирішенню соціальних проблем, подоланню бідності та забезпеченню високого рівня життя громадян. Питання розвитку і регулювання вітчизняного підприємництва за умов ринкової трансформації розроблені в працях відомих українських вчених 3. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліло, Ю. Ніколенка, П. Єщенка, В. Рибалкіна, А. Чухна та ін. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого поглибленого вивчення поглядів щодо ролі та місця підприємництва в національному господарстві в умовах переходу української економіки на шлях стійкості. One of the key elements of sustainable development of the national economy is the development of her business, which promotes the growth of gross national product, social issues, poverty reduction and ensuring a high standard of living. The development and regulation of domestic business in a market transformation developed in the works of famous Ukrainian scientists Varnaliya 3, A. Halchynskiy, V. Heyets, J. Zhalilo, Y. Nikolenko, P. Eshchenko, V. Rybalkin, A. Chukhniy et al. Relevance of research due to the need for further in-depth study of views on the role and place of business in the national economy in the transition of the Ukrainian economy on the path of sustainability.

Опис

Ключові слова

бізнес, стратегічні ресурси, економічне зростання, ліцензування, business, strategic resources, growth, licensing, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Паламарчук, А. Роль підприємництва у забезпеченні сталого економічного зростання / А. Паламарчук, О. Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 23–24.