Спосіб автоматичного регулювання процесу затирання солоду (Патент на корисну модель № 105126)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб автоматичного регулювання процесу затирання солоду передбачає визначення ступеня оцукрення в оцукрювачі, температури в змішувачі води, температури в оцукрювачі, витрати подрібненого солоду, що надходить в змішувач, витрати теплої води, змінювання подачі холодної води в змішувач води, змінювання подачі теплої води в змішувач, змінювання подачі пари в теплообмінник оцукрювача. Додатково вимірюється якість подрібненого солоду і на основі інформації про якість подрібненого солоду і ступеня оцукрення солоду в оцукрювачі, температури води в змішувачі води, температури в оцукрювачі, витрати подрібненого солоду, витрати теплої води здійснюється її фазифікація і нечіткі значення технологічних параметрів піддаються аналізу на основі знань із бази знань і за виявленими характерними ознаками сировини та продукції здійснюється інтелектуальний пошук оптимальних рішень, які після дефазифікації змінюють положення виконавчих механізмів подачі холодної води в змішувач води, подачі теплої поди в змішувач та подачі пари у теплообмінник оцукрювача. Method of automatic regulation of mashing malt involves determining the degree saccharification process, temperature in mixing water temperature in saccharification process, costs crushed malt coming into the mixer, the cost of warm water, changing supply cold water faucet water, changing supply hot water to the faucet, changing the steam in the heat exchanger saccharification process. Additional measured quality crushed malt and based on information on the quality of the crushed malt and degree otsukrennya malt saccharification process, water temperature and mixing water temperature in saccharification process, costs crushed malt consumption of warm water made its phasing and fuzzy process parameters are analyzed on the basis of knowledge a knowledge base and identified by the characteristics of raw materials and products made intelligent search for optimal solutions that defuzzification after changing position actuators cold water supply to the faucet water supply pods warm the mixer and steam in a heat exchanger saccharification process.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, автоматичне регулювання, затирання солоду, пивоварне виробництво, automatic control, mashing malt, brewing industry

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 105126 UA, МПК C12 C7/04 (2006.01). Спосіб автоматичного регулювання процесу затирання солоду / Кишенько В. Д., Смітюх Я. В., Гученко Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій — No u 201507400 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. No 5, 2016 р.

Зібрання