Спосіб виробництва структурованого молочного продукту (Деклараційний патент на корисну модель №8728)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва структурованого молочного продукту, що включає одержання вершків, їх охолодження, внесення природної нормалізаційно-стабілізаційної системи, підігрів, гомогенізацію, пастеризацію, охолодження та фасування, який відрізняється тим, що як природну нормалізаційно-стабілізаційну систему використовують екструдат рису, який в кількості 2-3% до маси готового продукту перед внесенням у молочну основу подрібнюють до стану борошна і піддають набухан¬ню у пастеризованому знежиреному молоці при температурі 42±2ºС із витримкою 15-20 хвилин. The method of manufacturing a structured dairy product that includes getting cream, their cooling, making the natural normalization, stabilization systems, heating, homogenization, pasteurization, refrigeration and packaging, which is characterized by the fact that as a natural normalization, stabilization system is used extrudate rice that at 2 -3% to the weight of the finished product before making milk-based state crushed to flour and subjected to swelling in pasteurized skim milk at a temperature of 42 ± 2 º C for 15-20 minutes delayed.

Опис

Ключові слова

структурований молочний продукт, structured dairy product, нормалізаційно-стабілізаційна система, normalization, stabilization system, екструдат рису, extrudate rice, молочна основа, milk base, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 8728 UA, МПК А23С23/00 Спосіб виробництва структурованого молочного продукту / Ковбаса В. М, Грек О. В, Савченко О. А, Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2005 01398 ; заявл. 15.02.2005 ; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8, 2005 р.

Зібрання