Маркетингове забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглядається сутність категорії «економічна безпека» промислового підприємства. Наводяться та характеризуються складові економічної безпеки підприємства. Обґрунтовується необхідність урахування маркетингової складової у забезпеченні економічної безпеки промислового підприємства. Наводяться показники, які можна застосовувати для кількісного оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. This paper considers the nature of the category of "economic security" industrial enterprise. Are given and characterized components of economic security. The necessity of taking into account the marketing component in ensuring economic security of the industrial enterprise. We give indicators that can be used for quantitative evaluation of economic security.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, складові економічної безпеки, маркетингова складова економічної безпеки, показники оцінки економічної безпеки, economic security, components of economic security, marketing component of economic security, indicators for assessing the economic security, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Маркетингове забезпечення економічної безпеки промислового підприємства / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки. У 2 т. : кол. моногр. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С. І.», 2014. – Т. 2. – С. 21-27.