Удосконалення технології переробки зерна пшениці на борошномельних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. – Уманський національний університет садівництва, Умань, 2016. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню скороченої технології сортових помелів пшениці для промислових борошномельних заводів потужністю 250 т/добу і більше. У роботі показано вплив додаткового очищення зерна до сортового помелу в елеваторі. Експериментально встановлено, що для виділення дрібної фракції зерна пшениці в кількості 30 % у сепараторах із плоскими решітними полотнами необхідно встановлювати полотна з отворами №2а-3,0×20. Досліджено режими подрібнення крупоутворюючих систем, для драних систем розмелювального процесу рекомендовано наступні режими подрібнення: І др.с. – 40 %, ІІ др.с. – 60 %, ІІІ др.с.кр – 35 %, ІІІ др.с.др – 45 %. Досліджено режими подрібнення проміжних продуктів помелу першої якості у вальцьових верстатах та ентолейторах-дисмембраторахЕСМ-1,5. На основі експериментальних даних отримано залежності виходу окремих класів проміжних продуктів подрібнення від добутку продуктів на досліджуваних системах. Наведено організацію технологічного процесу лущення зерна перед помелом, а також схеми підготовки зерна до помелу та помелу зерна в сортове борошно для борошномельного заводу потужністю 330 т/добу, здійснено їх опис. Проведено дослідження та аналіз енерговитрат на подрібнення пшениці в сортове борошно впровадженого технологічного процесу. The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.02 - technology of grains, legumes, cereal products and animal feed, oil and bast crops. - National University of Horticulture Uman, Uman, 2016. The thesis is devoted to scientific substantiation of reduced high-grade technology industrial grinding wheat for flour mills with capacity of 250 tons / day or more. The work shows the influence additional treatment to high-quality grinding grain in the elevator. Experimentally that fines for allocation of wheat in an amount of 30% of the flat separators reshitnymy canvas paintings must be installed with holes №2a-3,0 × 20. Krupoutvoryuyuchyh regimes investigated shredding systems for the grinding process of lath recommended the following grinding regimes: And dr.s. - 40%, second dr.s. - 60% dr.s.kr third - 35%, the third dr.s.dr - 45%. Investigated modes intermediates grinding flour first quality roller machines and entoleytorah-1,5-dysmembratorahESM. Based on experimental data obtained dependence of certain classes of intermediates grinding product products in the studied systems. An organization of the process of peeling grains before milling and training schemes grain for milling and grinding grain for flour milling High quality plant with a capacity of 330 tons / day, made their description. The research and analysis of energy consumption for grinding wheat into flour High quality embedded process.

Опис

Ключові слова

пшеничне борошно, лущення зерна, плющення, вальцьовий верстат, ентолейтор-дисмембратор, режими подрібнення, wheat flour, flaking, grain, rolling, roller machine, entoleytor modes shredding

Бібліографічний опис

Єремеєва, О. А. Удосконалення технології переробки зерна пшениці на борошномельних підприємствах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур» / Єремеєва Олена Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2016. - 23 с.