Маркетингові можливості підприємства агропромислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено необхідність виборювання свого місця в конкурентній боротьбі за допомогою виявлення та застосування потенціальних можливостей щодо повноцінного задоволення потреб споживачів для стабільного розвитку та отримання сталих прибутків. Обгрунтовано чинники, які заважають високотехнологічному розвитку агропромислового комплексу. Визначено роль аграрного маркетингу щодо можливостей виробництва та обміну з метою задоволення суспільних потреб з найменшим використанням ресурсів і найбільш повним споживчим ефектом. Розглянуто маркетингові можливості підприємства ТОВ АПК «МАЇС» на ринку. The need to compete in a competitive struggle is demonstrated by identifying and applying its potential for full satisfaction of consumers' needs for sustainable development and sustainable returns. The factors that hinder the high-tech development of the agro-industrial complex are substantiated. The role of agrarian marketing in relation to production and exchange opportunities is defined in order to meet the public needs with the least use of resources and the most complete consumer effect. The marketing opportunities of the enterprise of the APC "MAIS" in the market are considered.

Опис

Ключові слова

агропромисловий комплекс, аграрний маркетинг, маркетингові можливості, сприятливі умови розвитку, державні стратегічні програми розвитку, agro-industrial complex, agrarian marketing, marketing opportunities, favorable conditions for development, state strategic development programs, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Лисенко, А. В. Маркетингові можливості підприємства агропромислового комплексу / А. В. Лисенко, Т. Г. Бєлова // Новината за напреднали наука-2019 : материали XV Международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2019. – Vol. 4. - С. 112-114.