Пристрій для розподілення потоку контейнерів (Авторське свідоцтво №75017)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для розподілу потоку контейнерів, що включає подаючий конвеєр, шарнірно укріплений підпружиненим керуючий подовжній важіль з роликом і похилим ділянкою і встановлений шарнірно з можливістю взаємодії з керуючим підпружиненим поздовжнім важелем підпружинений стопор з відсікають роликами, що відрізняється тим, що, з метою підвищення надійності роботи, підпружинений керуючий подовжній важіль виконаний з горизонтальною ділянкою, розташованим на його кінці з можливістю взаємодії з контейнерами, а підпружинений стопор виконаний у вигляді двоплечих важелів, встановлених з можливістю повороту у вертикальній площині, перпендикулярній поздовжній осі конвеєра, що подає, і того, що спирається на підпружинений керуючий подовжній важіль. A device for distributing the flow of containers including a feed conveyor, a pivotally mounted spring-loaded control longitudinal arm with a roller and an inclined portion, and a spring-loaded stopper with cut-off rollers pivotably coupled to the control spring-loaded longitudinal arm, characterized in that, in order to improve the reliability of operation, The control arm is made with a horizontal section located on its end with the possibility of interacting with containers, and the spring-loaded stopper is in the form of double-armed levers that are pivotally mounted in a vertical plane perpendicular to the longitudinal axis of the supply conveyor and supported by a spring-loaded control longitudinal arm.

Опис

Ключові слова

конвеєр, контейнер, шарнір, важіль, conveyor, container, hinge, lever, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 75017 UA А1, МПК(2006) В65G 47/26 Пристрій для розподілення потоку контейнерів / Яресько В. П., Соколенко І. І., Валіулін Г. Р., Костюк В. С., заявник Національний університет харчових технологій. – № 4405371; заявл. 17.04.1988; опубл. 15.02.2006, Бюл. №2, 2006.

Зібрання