Сучасні підходи до формування організаційної культури готельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Анотація

Формування корпоративної культури є важливим напрямом управлінської діяльності готельних підприємств, оскільки вона забезпечує стабілізацію роботи колективу, єдине розуміння норм і правил поведінки персоналу, виступає механізмом передачі знань та цінностей, що впливають на високий рівень сервісу від одного працівника до іншого шляхом навчання, повторення та імітації. Formation of corporate culture is an important area of hotel management companies because it provides stabilization of the team, only understanding the norms and rules of conduct personnel acting mechanism of transmission of knowledge and values ​​that affect the high level of service from one employee to another through training, repetition and imitation.

Опис

Ключові слова

культура, готельні підприємства, кафедра туристичного та готельного бізнесу, culture, hospitality industry

Бібліографічний опис

Зібрання