Кількісна оцінка якості готельного продукту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії наведено результати роботи авторів по розвитку наукових основ прикладної кваліметрії стосовно оцінки технічної складової послуг готелів – оздоблення приміщень, матеріально-технічного забезпечення готелю, кондиціонерів, номерного фонду, а також узагальнено досвід інших дослідників щодо кількісної оцінки якості готельного продукту. In a monograph job of authors performances over are brought on development of scientific bases of the applied qualimetry in relation to the estimation of technical constituent of services of hotels - finishing of apartments, logistical support of hotel, conditioners, containing a number fund, and also experience of other researchers is generalized in relation to the quantitative estimation of quality of hotel product.

Опис

Ключові слова

якість, quality, готельний продукт, hotel product, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Кількісна оцінка якості готельного продукту : монографія / В. Г. Топольник, А. П. Бутова, І. В. Кощавка, А. В. Полякова, О. В. Кузьмін, О. В. Куценко ; під ред. : В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 207 с.

Зібрання