Логістика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику викладено методичні основи поточного планування, раціональної організації та ефективного контролю за реалізацією всіх функціональних процесів у логістиці. Розглянуто базові методичні підходи та специфічний інструментарій вирішення практичних задач управління всіма функціональними видами логістики. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. У кінці кожного розділу подаються питання та тести для самостійного контролю знань. Підручник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Економіка», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців підприємств та всіх, хто організовує та управляє логістичними процесами. The textbook outlines the methodological foundations of current planning, rational organization and effective control over the implementation of all functional processes in logistics. Basic methodological approaches and specific tools for solving practical problems of management of all functional types of logistics are considered. The methods of organization of basic logistics operations are revealed and the indicators of evaluation of efficiency of performance of logistic functions are presented. At the end of each section there are questions and tests for independent control of knowledge. The textbook is intended for students and teachers of higher education institutions majoring in "Economics", students of the advanced training system, for managers and specialists of enterprises and all those who organize and manage logistics processes.

Опис

Ключові слова

логістика, планування, задачі, практикум, кафедра технології консервування, кафедра економіки праці та менеджменту, logistics, tasks, planning, practicum

Бібліографічний опис

Марченко, В. М. Логістика : практикум : навч. посібник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк, В. І. Ємцев. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 188 с.

Зібрання