Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лабораторний практикум дає можливість студентам знати будову та принцип роботи машин-автоматів, потокових ліній та робототехнічних комплексів у харчових виробництвах, вміти аналізувати структуру машини-автомата для вивчення основних елементів та їх функціонального призначення, вимірювати основні робочі параметри машини-автомата, складати кінематичну схему та циклову діаграму, а також розраховувати суміщення ходів робочих органів машин-автоматів Laboratory practical work enables students to know the structure and operation of automatic machines, production lines and robotic systems in food production, to be able to analyze the structure of automatic machines to study the basic elements and their function, to measure the basic operating parameters of the automatic machines, draw up a kinematic scheme and cycle chart, calculate combination moves the working bodies of automatic machines

Опис

Ключові слова

теорія роботи, машини-автомати, потокові автоматичні лінії, основні положення розрахунків, theory of operation, automatic machines, in-line automatic production lines, main provisions of calculations, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси [електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навч./ І. Г. Бабанов, М. Г. Янковий. — К. НУХТ, 2014. — 19 с.

Зібрання