Організація баз даних та знань. Тлумачний словник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даному словникові наведено найбільш уживані терміни та поняття з теорії баз даних і знань, роз’яснено їхні значення та зв’язок з іншими поняттями. Володіння цим матеріалом забезпечує формування у студентів базисних уявлень про дисципліну, заохочує до подальшого поглибленого ознайомлення з предметом. Для студентів денної і заочної форм навчання напряму «Комп’ютерні науки» . Може бути корисним для студентів усіх спеціальностей, які вивчають теорію баз даних і знань.
This dictionary includes the most used terms and concepts of database theory and knowledge, explain their significance and relationship to other concepts. Possession of this material allows the formation of the students the basic concepts of the discipline, attracts further in-depth familiarization with the subject. For full-time students and part-time forms of study areas, "Computer Science". It may be useful for students of all disciplines who study the theory of data and knowledge bases .

Опис

Ключові слова

база даних, база знань, терміни та поняття, database, knowledge base, the terms and concepts, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

М’якшило, О. М. Організація баз даних та знань : тлумачний словник / О. М. М’якшило. - К. : НУХТ, 2011. - 22 с.