Піроліз біомаси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Піроліз є процесом розкладання органічних сполук під дією високих температур в умовах недостачі або відсутності кисню. Характеризується перебігом реакцій взаємодії і ущільнення залишкових фрагментів, початкових молекул, унаслідок чого відбувається рзщеплення органічної маси, рекомбінація продуктів розщеплення з отримання термічно стабільних речовин: твердого залишку, смоли, газу. Зрозуміло, що піроліз має ті самі недоліки, що і пряме спалювання відходів. Піролізний газ потрібно очищати від кислих газів типу хлористого водню. Газ післю очищення від домішок,можнф використовувати безпосередньо як паливо, як сировину у хімічній промисловості або для синтезу рідких вуглеводнів (метанол, бензин). Pyrolysis is the process of decomposition of organic compounds under the action of high temperatures under conditions of lack or absence of oxygen. It is characterized by the course of interaction reactions and the compaction of residual fragments, the initial molecules, resulting in the splitting of organic mass, the recombination of the products of splitting to obtain thermally stable substances: solid residue, resin, gas. It is clear that pyrolysis has the same disadvantages as direct incineration. Pyrolysis gas must be purified from acid gases such as hydrogen chloride. After cleaning the impurities, the gas can be used directly as fuel, as a raw material in the chemical industry or for the synthesis of liquid hydrocarbons (methanol, gasoline).

Опис

Ключові слова

піроліз, біомаса, піролізний газ, синтез, synthesis, pyrolysis, biomass, pyrolysis gas, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Процюк, Ю. І. Піроліз біомаси / Ю. І. Процюк, Д. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 100.