Стандартизація в дизайнерській діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику викладені методичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайнерської та дизайн-ергономічної діяльності, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну, як засобу унормування естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості продукції. Особливості застосування стандартів у дизайнерській діяльності. Проаналізовано склад сучасної нормативної дизайн-ергономічної документації, сформульовано вимоги дизайну та ергономіки до промислової продукції. У виданні також розглянуто дизайн-ергономічні показники якості, унормовані правила виконання дизайн-ергономічних робіт, правила виконання дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції, чинні стандарти з дизайну та ергономіки, які гармонізовано з міжнародними стандартами. The training manual outlines the methodological and practical aspects of the regulatory support of design and design-ergonomic activities, the specifics of standardization in the field of design, ergodesign, as a means of standardizing aesthetic, ergonomic, functional requirements for product quality. Features of the application of standards in design activities. The composition of modern regulatory design-ergonomic documentation is analyzed, design and ergonomics requirements for industrial products are formulated. The publication also discusses design and ergonomic quality indicators, standardized rules for performing design ergonomic work, rules for performing design and ergonomic examination of the quality of commercial products, current design and ergonomics standards harmonized with international standards.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, стандартизація, дизайн, дизайнерська діяльність, ергономіка, ергодизайн, standardization, design, design activities, ergonomics, ergodesign

Бібліографічний опис

Стандартизація в дизайнерській діяльності : навч. посібник / В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін ; за заг. ред. В. О. Свірка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 232 с.