Продовольча безпека як умова соціальної та економічної стабільності держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки є важливим пріоритетом державної політики будь-якої держави. Неефективна державна політика у цій сфері може привести до порушення фізіологічних процесів розвитку людини. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю аналізу проблем сучасного стану державної політики забезпечення продовольчої безпеки України. За останні роки з проблеми продовольчої безпеки опубліковані роботи відомих вчених П. Борщевського, О.Гойчука, Т. Мостенської, П. Саблука, В. Ткаченко, В. Юрчишина та ін. Solving the problem of food security is an important policy priority of any state. Poor public policy in this area can lead to disruption of physiological processes of human development. Relevance of study due to the need to analyze the problems of the current state of public policy to ensure food security of Ukraine. In recent years, the issue of food security published works of famous scientists P. Borschevsky, O.Hoychuka, T. Mostenskoyi, P. Sabluk, V. Tkachenko, V. Yurchyshyn et al.

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, фізіологічні процеси, політика, агропромисловість, food security, physiological processes, policy, agro-industry, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Бурковський, В. Продовольча безпека як умова соціальної та економічної стабільності держави / Володимир Бурковський, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 29-31.