Дослідження вуглецевих мікропористих матеріалів для удосконалення технології готування води у виробництві напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено активні вуглецеві мікропористі матеріали марок Сullar D та Centaur у порівнянні з Фільтрасорб F-300 (контрольний зразок). Встановлено, ресурс досліджуваних вуглецевих мікропористих матеріалів при очищуванні води від органічних домішок, який становить: Сullar D - не менше ніж 1300, Centaur - не менше ніж 1200, Фільтрасорб F-300 – 1000 обємів підготовленої води на обєм адсорбенту. The active carbon microporous materials of the Cullar D and Centaur grades were compared with the Filter Sorb F-300 (control sample). The resource of investigated carbon microporous materials in water purification from organic impurities is established, which is: Cullar D - not less than 1300, Centaur - not less than 1200, Filter sorbent F-300 - 1000 volumes of prepared water on the volume of adsorbent.

Опис

Ключові слова

вода, метод, очищення, органічні сполуки, мікропористий матеріал, ресурс, water, method, purification, organic compounds, microporous material, resource, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Дослідження вуглецевих мікропористих матеріалів для удосконалення технології готування води у виробництві напоїв / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матер. 73-ї наук. конф. – К : НУХТ, 2007. – С. 159.