Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії розглянуто теоретико – методичні засади управління фінансовою діяльністю страхової компанії, спрямованого на забезпечення ефективного її розвитку. Розкривається сутність фінансів страховика та особливості їх організації, теоретичні основи управління фінансовою діяльністю страхової компанії, сутність та критерії її ефективного розвитку. Особливу увагу приділено аналізу фінансового стану та фінансової діяльності страхової компанії в контексті виявлення існуючих проблем в системі управління нею. Обґрунтовано шляхи удосконалення процесу управління фінансовою діяльністю страховика, критерієм ефективності якого обрано показник вартості. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться науково-теоретичними і практичними питаннями удосконалення управління фінансовою діяльністю будь-якого суб’єкта господарської діяльності. The book deals with theoretical - methodological principles of financial management of the insurance company , aimed at ensuring its effective development. Essence of Finance of the insurer and the characteristics of their organization, the theoretical foundations of financial management of the insurance company , the nature and criteria of effective development. Particular attention is paid to the analysis of financial condition and financial performance of the insurance company in the context of identifying the existing problems in its administration. The ways of improving the process of financial management of the insurer, whose performance criterion selected index value. The book is intended for researchers , students and all those interested in scientific theory and practice of improving financial management of any business entity.

Опис

Ключові слова

фінансова діяльність, страхова компанія, розвиток, insurance Company, development, financial activities, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко ; Національний університет харчових технологій. – К.: «Центр учбової літератури», 2012 - 376 с.

Зібрання