Підвищення рівня матеріально-технічної бази виробництва для удосконалення управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження показують, що стан матеріально-технічної бази відіграє вирішальну роль для забезпечення високої якості, і, як наслідок, конкурентоспроможності продукції. Результати досліджень дають всі підстави стверджувати, що внаслідок наявності «вузьких місць» в роботі обладнання на рівні матеріально – технічної бази, виникають періодичні простої технологічного процесу, пов’язані із зупинкою печей, нестачею пари в печі, порушенням часового режиму випікання, що призводить до таких дефектів хліба. Studies show that the state of logistics is crucial to ensure high quality, and as a result, the competitiveness of products. The research results provide every reason to believe that due to the presence of "bottlenecks" in the equipment level of the material - technical basis, there are simple periodic process associated with cardiac furnaces, lack of steam in the oven, baking time mode violation, leading to such defects bread.

Опис

Ключові слова

матеріально-технічна база, конкурентоспроможність, технологічний процес, якість, material and tehnycheskaya base, competitiveness, tehnolohycheskyy process, quality, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Підвищення рівня матеріально-технічної бази виробництва для удосконалення управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі / Ю. Л. Труш // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали Х-ї (Ювілейної) Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – С. 113-114.