Спосіб культивування поверхнево-залежних культур клітин тварин та людини (Деклараційний патент на винахід № 69107)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до біотехнології, медицини та вірусології, а саме до способу культивування поверхнево-залежних культур клітин тварин та людини, і може бути застосований у ветеринарії та медичній промисловості при отриманні вірусних вакцин, сироваток, а також біологічно-активних речовин (БАР): гормонів, цитокінів і факторів росту. The invention relates to biotechnology, medicine and virology, namely the method of culturing surface-dependent crops animals and humans, and can be used in veterinary and medical industries in obtaining viral vaccines, serums, and biologically active substances (BAS): hormones cytokines and growth factors.

Опис

Ключові слова

культивування, cultivation, поверхнево-залежні культури, клітини тварин та людини, БАР, винахід, surface-dependent culture, cells of animals and humans, BAR, invention, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Патент 69107 UA, МПК 7 C12N5/00,C12N5/02 Спосіб культивування поверхнево-залежних культур клітин тварин та людини / Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Білоткач К. М., Салюк А. І. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 20031211040 ; заявл. 05.12.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8, 2004 р.

Зібрання