Визначення мінімально можливих енергетичних та ентропійних характеристик теплотехнологічних процесів бурякоцукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано методику аналізу ефективності використання первинних енергоресурсів в цукровому виробництві, що базується на використанні, як бази порівняння, розробленої ідеалізованої схеми теплотехнологічного комплексу. Методика дозволяє кількісно оцінювати рівень досконалості існуючих та пропонованих теплових схем, а також вплив на їх досконалість як окремих, так і комплексних заходів з підвищення енергетичної ефективності. A method of analysis of primary energy use efficiency in sugar production, based on the use, as a basis for comparison, developed idealized scheme teplotehnologicheskoj complex. The technique allows to quantify the level of perfection of existing and proposed thermal schemes, as well as their impact on the excellence of both individual and comprehensive measures to improve energy efficiency.

Опис

Ключові слова

термодинамічний аналіз, ентропійні характеристики, коефіцієнти енергетичної ефективності, thermodynamic analysis, entropy characteristics, energy efficiency ratio, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Самійленко, С. М. Визначення мінімально можливих енергетичних та ентропійних характеристик теплотехнологічних процесів бурякоцукрового виробництва / С. М. Самійленко, С. М. Василенко, З. П. Мельник // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матер. 80-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки України, НУХТ. - Київ, : НУХТ, 2014. – Ч. 2. - С. 327-328.