Критерії відбору текстів для навчання ознайомлювального читання студентів немовних вузів технологічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день одним із завдань, що стоять перед викладачами іноземної мови (ІМ), є формування у студентів текстової компетентності, що включає в себе знання, уміння і навички, які забезпечують текстову діяльність читачів (когнітивну обробку, розуміння й інтерпретацію автентичних професійно- орієнтованих текстів різних структурно-мовленнєвих типів, властивих даному регістру), їх гнучкість, вміння користуватися своїми мовленнєвими та мовними навичками. Today, one of the challenges facing teachers of foreign languages (MI), is to develop the students' textual competence, which includes knowledge, skills, activities that provide text readers (cognitive processing, understanding and interpretation of authentic vocational oriented texts of different structural types of speech inherent in this case), their flexibility, the ability to use their speech and language skills.

Опис

Ключові слова

навчання, немовні вузи, критерії відбору, non-language, education, selection criteria, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Коломієць, А. А. Критерії відбору текстів для навчання ознайомлювального читання студентів немовних вузів технологічних спеціальностей / А. А. Коломієць // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 326-329.