Взаємозв’язок нормобіоти кишечнику та особливості перебігу Covid-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначення потенційної ролі, яку відіграють мікроорганізми нормобіоти кишечника у патогенезі COVID-19 може дозволити використовувати мікробіомний профіль ризику для ідентифікації осіб, яким загрожує важка хвороба або запальний процес. А також раціональне поєднання бактеріотерапевтичних препаратів і функціональних продуктів харчування збагачених пробіотичними мікроорганізмами поряд із сучасними методами лікування можуть значно покращити та прискорити одужання пацієнтів хворих на COVID-19.// Определение потенциальной роли, которую играют микроорганизмы нормобиоты кишечника в патогенезе COVID-19 может позволить использовать микробиомний профиль риска для идентификации лиц, которым грозит тяжелая болезнь или воспалительный процесс. А также рациональное сочетание бактериотерапевтических препаратов и функциональных продуктов питания обогащенных пробиотическими микроорганизмами наряду с современными методами лечения могут значительно улучшить и ускорить выздоровление пациентов с COVID-19.// Determining the potential role played by gut normobiota in the pathogenesis of COVID-19 may allow the use of a microbiome risk profile to identify individuals at risk of severe disease or inflammation. As well as a rational combination of bacteriotherapeutic drugs and functional foods enriched with probiotic microorganisms, along with modern treatments, can significantly improve and accelerate the recovery of patients with COVID-19.

Опис

Ключові слова

нормобіота, пробіотики, імунобіотики, кафедра біотехнології і мікробіології, COVID19, нормобиота, пробиотики, иммунобиотики, normobiota, probiotics, immnobiotics

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Взаємозв’язок нормобіоти кишечнику та особливості перебігу Covid-19 / С. О. Старовойтова, М. М. Антонюк // Актуальні питання діагностики COVID-19 : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 лютого 2021 р. – Рівне : КЗВО «Рівненська медична академія», 2021. – С. 109–113.