Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографія є збірником праць і дослідницьких результатів наукової групи Лади Шірінян (завідувача кафедри фінансів Національного університету харчових технологій), одержаних в рамках проекту МОНУ (№ 0117U001246, наказ № 198 від 10.02.2017). У виданні знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з конкурентоспроможністю, ключовими показниками ефективності та новими інструментами фінансового регулювання страхового ринку України, викладено наукове обґрунтування гіпотез і запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності страхового ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів. Монографія розрахована на аспірантів і наукових співробітників, практиків страхової справи, представників державних органів регулювання фінансового ринку, і буде цікавою для тих, хто досліджує актуальні проблеми страхової науки. The monograph is a collection of works and research results of the scientific group of Lada Shirinyan (head of the Department of Finance of the National University of Food Technologies), obtained within the framework of the Project of Ministry of Education and Science (№0117U001246, order №198 dated 02/10/2017). Authors offer a solution to the complex problem related to the competitiveness, key performance indicators and new instruments for financial regulation of the insurance market of Ukraine. It have been done the scientific justification of hypotheses and practical recommendations for improving the competitiveness of the insurance market under the intensified globalization processes. The monograph is designed for graduate students and researchers, practitioners of insurance, representatives of government agencies regulating the insurance market, and will be useful to those who study the current problems of insurance science.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, конкурентоспроможність, конкуренція, показники ефективності, оподаткування, фінансовий аудит, саморегулювання, агрострахування, відкритість ринку, кафедра фінансів, insurance market, openness of the market, competitiveness, competition, key performance indicators, regularity, taxation, self-regulation, agricultural insurance, financial audit

Бібліографічний опис

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с.