Пісковловлювач (Патент на винахід № 98246)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до обладнання безперервної дії для відокремлення в потоці рідини дрібних домішок, що важчі за воду. Широке використання винахід може мати для видалення піску з рідини в бурякоцукровому, крохмальному, інших виробництвах, де необхідно відділити важкі домішки типу піску з транспортерно-мийних вод. Пісковловлювач складається з півциліндричного корпусу, в якому встановлений вал з приводом, патрубками підведення суміші та відведення очищеної води і вивантажувального механізму важких домішок. Згідно з винаходом, посередині півциліндричного корпусу виконане радіальне заглиблення, в якому встановлений вивантажувальний механізм, виконаний у вигляді лопатевого колеса, закріпленого жорстко на валу, на якому по периметру радіально розміщені викидні ковші для вивантаження осаду, виконані у вигляді перфорованих лопатей, і виконані стрічкові витки шнека, що прикріплені до вала, причому напрям витків зі сторони підведення суміші до радіального заглиблення півциліндричного корпусу співпадає з напрямом руху суміші, а зі сторони відведення до радіального заглиблення півциліндричного корпусу - напрям витків шнека направлений назустріч руху суміші. Технічний результат від використання запропонованого пісковловлювача полягає у можливості збільшення ефективності вловлювання домішок з води за рахунок контрольного вловлювання домішок з води, з якої основна маса важких домішок вже видалена. Таке обладнання може бути використане як попередній вловлювач найбільш важких та абразивних домішок з транспортерно-мийної води, що покращить роботу відстійників, зменшить зношення обладнання (наприклад, лопатей насосів та трубопроводів, якими транспортується така суміш до відстійників або на поля фільтрації), дозволить зменшити площу полів фільтрації. The invention relates to continuous operation equipment for separating fine foreign materials heavier than water in a flow of liquid. The invention can be widely used for removing sand from a liquid in beet-sugar, starch, other production operations, where there is a necessity to separate the sand-type foreign materials from conveyer-washing water. A sand catcher consists of a semicylindrical body, in which a shaft with a drive, spouts for supplying a mixture and discharging the treated water is mounted, and of an unloading mechanism of heavy foreign materials. According to the invention, in the centre of the semicylindrical body a radial hollow is made, in said hollow the unloading mechanism is arranged. The latter is made as a bladed wheel, rigidly fixed on the shaft, on which discharging buckets for unloading sediments, made as perforated blades, are arranged radially around the perimeter, and the tape coils of a screw, fixed to the shaft, are made. The direction of the coils on the side of supplying the mixture to the radial hollow of the semicylindrical body coincides with the moving direction of the mixture and on the side of discharging to the radial hollow of the semicylindrical body the direction of the coils of the screw is countercurrent to movement of the mixture. The technical result of the use of the proposed sand catcher lies in a possibility of improving the effectiveness of catching the foreign materials of the water on the account of control catching of the foreign materials of the water, from which the basic mass of heavy foreign materials is already removed. Such an equipment can be used as a preliminary catcher of the heaviest and abrasive foreign materials from the conveyer-washing water, what will contribute to improving the operation of sediment chambers, reducing equipment wearing (for example, of the blades of pumps and pipelines along which such a mixture is transportated to the sediment chambers or onto filtration fields), allowing reducing the filtration field area.

Опис

Ключові слова

домішки, суміш, вловлювання, foreign materials, mixture, separate, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 98246 UA, МПК (2012.01) А23N 12/00, B03B 5/26 (2006.01) Пісковловлювач / Пономаренко В.В., Люлька Д.М., Процюк Ю.П. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201102602 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8, 2012 р. – 4 с.

Зібрання