Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються два розділи математики: теорія функцій комплексної змінної, операційне числення. Теоретичний матеріал подається у формі лекцій і супроводжується прикладами типових задач. Наприкінці кожної лекції наведено перелік основних запитань для самоконтролю знань і достатню кількість завдань для проведення практичних занять. Вміщено завдання для індивідуальної роботи студентів та модульного контролю. Розрахований для студентів технічних вузів.
Two divisions of mathematics are examined: theory of functions of complex variable, operating calculation. Theoretical material is given in form lectures and accompanied by the examples of typical tasks. At the end of every lecture a list over of basic questions for self-control of knowledge and sufficient amount of tasks are brought for realization of practical employments. A task is contained for individual work of students and module control. Expected for the students of technical institutions of higher learning.

Опис

Ключові слова

комплексні числа, imaginaries, комплексна змінна, функції комплексної змінної, диференціювання, інтегрування, ряд Тейлора, степеневі ряди, числові ряди, теорема та формула Коші, похідна, геометричниз зміст похідної, аналітичні функції, перетворення Лапласа, операційне числення, теореми розкладу, решітчаста функція, різницеві рівняння, дискретне перетворення, complex variable, functions of complex variable, differentiation, integration, row of Teylora, rows of degree, numerical rows, theorem and formula of Koshi, derivative, geometrichniz maintenance of derivative, analytical functions, transformations of Laplace, operating calculation, theorems of time-table, latticed function, riznicevi equalizations, discrete transformation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик. - К.: Слово, 2010. - 295 с.