Проблеми та суперечності державного бюджету України 2014 року

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження проблем формування, напрямів використання видатків Державного бюджету України та визначення рекомендацій щодо шляхів удосконалення процесу його формування, зокрема, стабільного наповнення доходної частини бюджету є актуальним, особливо в умовах політичної дестабілізації і складної економічної ситуації в країні. Проблемам фінансування видатків державного бюджету України, аналізу світового досвіду присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як П. Т. Геги, М. І. Карлін, Т. Ф. Куценко, К. В. Павлюка, Ю. В. Пасічника. Studies of the formation, uses of expenditures of the State Budget of Ukraine and determine recommendations on how to improve the process of its formation, in particular, stable filling revenue is important, especially in times of political instability and the difficult economic situation in the country. The problem of financing government expenditure Ukraine, analysis of international experience devoted to the works of domestic and foreign scholars as PT gags, M. Carlin, TF Kutsenko, KV Pavlyuk V. beekeepers.

Опис

Ключові слова

видатки, бюджет, кредит, борг, expenditures, budget, credit, debt, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Головіна, А. Проблеми та суперечності державного бюджету України 2014 року / Анна Головіна, Тетяна Швед // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 12-13.