Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалах конференції наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування. In the conference proceedings provided the reports on topical issues of the development, production and consumption of the new generation of food products, Wellness, preventive, curative and special purpose. Research interests of the conference participants formed in the following areas: pharmaceutically in the paradigm of a new concept of power, status and prospects of development of technology Wellness products and dietary supplements, natural bagachwa as an alternative to synthetic food additives, alternative sources of raw materials in the production of a new generation, innovations in the production and consumption of food, the quality, safety, efficiency, health foods and dietary supplements, food habits and food culture. On the basis of theoretical and experimental studies suggested scientifically-based, technically feasible and economically viable solutions to applied problems of formation, creation and development in Ukraine industry Wellness products that correspond to the basic principles of nutrition in the XXI century – efficiency, quality and safety. The conference proceedings will be useful for specialists in various branches of food industry, engineering and technical employees, potential investors, students of higher educational institutions and all those interested in problems of a healthy diet.

Опис

Ключові слова

технологія оздоровчих продуктів, technology Wellness products, дієтичні добавки, dietary supplements, нетрадиційні джерела сировини, alternative sources of raw materials, культура харчування, food culture

Бібліографічний опис

Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2016. – 155 с.

Зібрання