Спосіб сумісної переробки головних, сивушних та кінцевих фракцій (патент на винахід № 137553)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості, а саме до способів вилучення етилового спирту із побічних продуктів та напівпродуктів брагоректифікації і може бути використаний в гідролізній, хімічній, нафтопереробній, фармацевтичній промисловості, у виробництві біоетанолу та інших галузях. Спосіб сумісної переробки головних, сивушних та кінцевих фракцій, згідно з яким: - на тарілку живлення розгінної колони подають головну фракцію етилового спирту, сивушний спирт, сивушну фракцію, підсивушну промивну воду, погони із конденсатора бражної колони та конденсатора сепаратора вуглекислого газу, спиртовловлювачів та непастеризований спирт, в нижню частину колони постійно подають гріючу пару, а на верхню її тарілку - гарячу лютерну воду на гідроселекцію, здійснюють розділення фракцій на два потоки: верхній, що містить головні і проміжні домішки спирту, та нижній, що містить спирто-водяну суміш, звільнену від них; - здійснюють конденсацію верхнього продукту в дефлегматорі, а далі в конденсаторі; - конденсат пари, що являє собою гарячу флегму з температурою 65 °C, із дефлегматора та верхній шар рідини із конденсатора самопливом надходять в середню частину декантатора; - нижній шар із конденсатора виводять у вигляді альдегідно-метанольного концентрату (АМК) в збірник; - в нижню частину декантатора подають гарячу гідроселекційну воду температурою 90-92 °C в кількості, що забезпечує зменшення концентрації етилового спирту до 30-40 % об. в суміші, що утворена конденсатом пари із дефлегматора та верхнім шаром рідини із конденсатора; - верхній шар у вигляді сивушно-ефіроальдегідного концентрату (СЕАК) відбирають із верхньої частини декантатора; - водно-спиртову рідину із нижньої частини декантатора у вигляді флегми подають на верхню тарілку колони; - після охолодження СЕАК в холодильнику до температури 20-35 °C його направляють в нижню частину екстрактора сивушного масла, де здійснюють промивку СЕАК лютерною водою; - СЕАК направляють у збірник, а промивну підсивушну воду повертають на тарілку живлення розгінної колони; - кубову водно-спиртову рідину, звільнену від головних та сивушних фракцій, направляють на верхню тарілку епюраційної колони. Технічний результат у використанні винаходу полягає у підвищенні якості ректифікованого етилового спирту шляхом більш повного видалення летких органічних домішок, що входять до складу головних, сивушних та кінцевих фракцій, із зон їх максимального накопичення при сумісній переробці фракцій в розгінній колоні та зменшення вмісту домішок у флегмі, що надходить на її зрошення. The invention relates to the alcohol industry, in particular to methods for extracting ethyl alcohol from by-products of semi-product fermentation and can be used in the hydrolysis, chemical, oil refining, pharmaceutical industries, in the production of bioethanol and other industries. Method of joint processing of head, fusel and final fractions according to which: - on a feed tray of distillation column main fraction of ethyl alcohol, sivushny fraction, sub-saturated washer water, condenser of distillation column and condenser of carbon dioxide separator, alcohol collectors and unpasteurized alcohol are fed, in its lower tray - hot lute water for hydroselection, separation of fractions into two flows is carried out: the upper one containing the main and intermediate alcohol impurities and the lower one containing the alcohol-water mixture freed from them; - condensate the top product in the dephlegmator and then in the condenser; - the bottom layer from the condenser is taken as aldehyde-methanol concentrate (AMC) to a collector; - in the lower part of the decanter hot hydroselection water at a temperature of 90-92 C in an amount that ensures a reduction of ethyl alcohol concentration to 30-40% vol. in the mixture formed by the steam condensate from the deflagrator and the upper layer of liquid from the condenser; - the top layer in the form of a fusel-ester-aldehyde concentrate (FEAC) is taken from the top of the decanter; - the aqueous-alcoholic liquid from the bottom of the decanter as phlegm is fed to the top plate of the column; - after the FEAC has cooled in the refrigerator to a temperature of 20-35 oC, it is sent to the bottom of the liquor oil extractor where the FEAC is washed with luther water; - the FEAC is sent to a collector and the wash sub-water is returned to the tower feed plate; - the still spirit, free from head and fusel fractions, is directed to the top plate of the extraction tower. The technical result in the use of the invention consists in improving the quality of ethyl rectified spirit by a more complete removal of volatile organic impurities, which are part of the head, fusel and final fractions, from areas of maximum accumulation at the joint processing of fractions in the distillation column and reducing the content of impurities in the phlegm, which comes to its spraying.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, спирт, ректифікація, тарілки, колона, домішки, сивушна фракція, ethanol, rectification, plates, column, impurities, fusel fraction

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 126740 B01D 3/14 (2006.01). Спосіб сумісної переробки головних, сивушних та кінцевих фракцій / Ю. В. Булій, А. П. Дмитрук, П. А. Дмитрук. – Заявл. 17.04.2019 ; Дата публікації віжомостей про державну реєстрацію 18.01.2023; Бюл. № 3. – 4 с.

Зібрання