Екологічні виклики щодо європейської інтеграції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екологічна стандартизація в умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та промислового виробництва є надзвичайно важливою сферою суспільної діяльності, яка синергізує в собі цілу низку аспектів – екологічних, технічних, виробничих, господарських, економічних, наукових, юридичних та естетичних. Важливими чинником розвитку сучасного суспільства є широкий спектр проблем пов'язаний з охороною та відновленням стану довкілля. На сьогодні можна виділити пріоритетні проблеми екологічної стандартизації, які зводяться до: розроблення систем стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими; розроблення методик вимірювання концентрації забруднювальних речовин в складових природного середовища; встановлення єдиної системи документообігу та ін. Дані проблеми можливо вирішувати лише на державному рівні, адже в промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції й зростання життєвого добробуту населення тісно пов’язано з застосуванням стандартизації у сфері охорони довкілля.
Ecological standardization in the conditions of rapid development of scientific and technological progress and industrial production is an extremely important sphere of social activity, which synergizes a number of aspects - ecological, technical, industrial, economic, economic, scientific, legal and aesthetic. An important factor in the development of modern society is a wide range of problems related to the protection and restoration of the environment. Today, it is possible to single out the priority problems of environmental standardization, which boil down to: development of systems of standards harmonized with international and European ones; development of methods for measuring the concentration of pollutants in the components of the natural environment; establishment of a unified document management system, etc. These problems can be solved only at the state level, because in industrialized countries, increasing the level of production, improving the quality of products, and increasing the living well-being of the population is closely related to the application of standardization in the field of environmental protection.

Опис

Ключові слова

європейська інтеграція України, система екологічного управління, екологічна стандартизація, кафедра екології та екоменеджменту, European integration of Ukraine, environmental management system, environmental standardization

Бібліографічний опис

Екологічні виклики щодо європейської інтеграції України / О. І. Бондар, С. М. Маджд, С. І. Чернов, О. М. Коваль / Конституційне право ЄС в аспекті євроінтеграції України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2023. – Харків : 2023 – С. 254–256