Вплив діоксиду вуглецю в житлових приміщеннях на організм людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Більшість людей проводять велику частину свого життя в житлових приміщеннях. П'ята частина всіх виявлених в житлі антропотоксинів відноситься до високонебезпечних речовин. При горінні природного газу в пальниках побутових газових плит на кухнях житлових будинків відбувається істотна зміна фізичних і хімічних властивостей повітряного середовища не тільки в приміщеннях кухонь, але і в житлових кімнатах. При відкритому горінні газу в побутових приміщеннях виділяються продукти неповного згорання, найбільш токсичним компонентом яких є оксид вуглецю. Невеликі концентрації їх в повітрі квартир самі по собі не являють великої небезпеки, проте в комбінаціях з СО вони посилюють тяжкість інтоксикації організму. Таким чином, навіть невелика кількість речовин, що забруднюють повітря, викликає несприятливі наслідки, якщо час їх дії достатньо великий. Ці негативні впливи на організм людини позначаються настільки поступово, що їх іноді важко пов'язати з тією причиною, яка їх викликала. Most people spend most of their lives in residential indoors One fifth of all the anthropotoxins found in the home refers to highly hazardous substances. When burning natural gas in burners of household gas cookers in the kitchens of residential buildings is significant change in the physical and chemical properties of the air environment, not only in the premises kitchens, but also in living rooms. At open combustion of gas in domestic premises Allocated products of incomplete combustion, the most toxic component of which is arbon monoxide. Their small concentrations in the air of the apartments themselves are not a big danger, but in combinations with CO they increase the severity of intoxication of the body. Thus, even a small amount of air pollutants produces adverse effects if the time of their action is sufficiently large. These negative effects on the human body are marked so gradually that they are sometimes difficult to associate with the reason that caused them.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, life safety, діоксид вуглецю, carbon dioxide, вплив, influence, людина, people

Бібліографічний опис

Мостова, В. Вплив діоксиду вуглецю в житлових приміщеннях на організм людини / В. Мостова, О. К. Накемпій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 378.